Algemene voorwaarden van toepassing op ondernemingen

Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening
van een beroep of een bedrijf.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de klant en Glazenwasserij Aquazoozle,
voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
Bij het plaatsen van een opdracht, dient de klant deze algemene voorwaarden te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan met
uitsluiting van alle andere voorwaarden van de partijen of van derden, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen
partijen.
De algemene voorwaarden worden tevens als bijlage bij de bevestigingsmail aan de klant bezorgd.

Artikel 2. Het aanbod
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Glazenwasserij Aquazoozle niet.
De klant dient vooraf contact op te nemen met de klantendienst indien hij bijkomende vragen heeft omtrent de aangeboden diensten.
Opgegeven termijn zijn slechts indicatief en overschrijding daarvan kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Glazenwasserij
Aquazoozle.

Artikel 3. Prijzen – betaling
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW en alle verplicht door de klant te dragen taksen en/of belastingen.
De prijs heeft uitsluitend betrekking op de diensten die uitdrukkelijk werden overeengekomen.
Glazenwasserij Aquazoozle is gerechtigd om de prijzen aan te passen aan veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen,
belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen enz..
Facturen dienen betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is op het verschuldigd bedrag, van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 8% op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der algehele
betaling. Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op
het bedrag verschuldigd, zulks met een minimum van 250 EUR.

Artikel 4. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
indien van toepassing. Glazenwasserij Aquazoozle bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurt binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de
factuurdatum.

Artikel 5. Middelenverbintenis
De met de klant overeengekomen diensten zullen met de meeste zorg worden uitgevoerd.
De verplichtingen van Glazenwasserij Aquazoozle zijn evenwel slechts een middelenverbintenis en er wordt geen resultaat gegarandeerd tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Medewerking van de klant
De klant is ertoe gehouden mogelijk te maken dat Glazenwasserij Aquazoozle de overeengekomen diensten kan leveren op de overeengekomen
tijdstippen. Dit houdt onder meer in dat het pand van de klant bereikbaar moet zijn en er geen obstakels aanwezig zijn die de dienstverlening
bemoeilijken of verhinderen.
Indien de uitvoering van de overeengekomen diensten onmogelijk is door het gebrek aan medewerking in hoofde van de klant, zal de overeengekomen
vergoeding desalniettemin verschuldigd zijn.

Artikel 7. Privacybeleid en cookies
De Verkoper verwijst naar de Privacyverklaring en het Cookiebeleid zoals vermeld op haar website.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Glazenwasserij Aquazoozle zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout
van Glazenwasserij Aquazoozle, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens,
schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
De aansprakelijkheid van Glazenwasserij Aquazoozle met betrekking tot rechtstreekse schade is beperkt tot herstel in natura. Indien geen herstel in
natura meer mogelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of
BA levering van Glazenwasserij Aquazoozle. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA levering kan
worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft
betaald voor de dienstverlening in kwestie.

Artikel 9. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hieruit voortvloeien.

Artikel 10. Algemene bepalingen
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de
wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen door Glazenwasserij Aquazoozle, of gelijk welk recht uit
te oefenen, zal nooit beschouwd worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal de geldigheid van deze rechten niet aantasten.
Deze algemene voorwaarden worden enkel aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar wordt verwezen.